Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Energetska efikasnost
Energetska efikasnost

ENERGETSKA EFIKASNOST =
   sistemi i mere koji vode ka smanjenju potrošnje električne energije

U oblasti uštede električne energije u industriji, SCA se bavi uvođenjem sistema koji, u prvom koraku, vrše merenje, arhiviranje i analizu najvažnijih električnih veličina niskonaponske mreže. Mesto merenja može biti:

Merenje se obavlja korišćenjem analizatora mreže. Jedan ili više analizatora mreže se povezuju na računar na kome se vrši arhiviranje svih merenih vrednosti, njihovo prikazivanje i analiza. Način prenosa podataka od analizatora mreže do računara je raznolik (žična veza, radio veza i sl.) i zavisi od konkretnog projekta.

Na računar se instalira jedan od SCA Energo softverskih paketa. Vrsta softverskog paketa zavisi od konkretnog projekta. Paleta softverskih rešenja je prilagođena potrebama korisnika.

Uvođenje sistema za neprekidno merenje, arhiviranje i analizu parametara niskonaponske električne mreže predstavlja prvi, ali neophodan korak ka preduzimanju daljih mera koje direktno dovode do uštede električne energije, odnosno, do vidljivih finansijskih efekata. Efekti uvođenja sistema su:

Energetska efikasnost

Softver
Analizatori mreže

Reference
Primeri

Brošure i prezentacije

Kalkulator uštede